Om CSAB

Affärsidé

Att vara en kompetent och effektiv partner för företag, organisationer och privatkunder, genom att erbjuda helhetslösningar från idé till färdig anläggning, inom bredbandsområdet.

Helhetslösningar från idé till färdig anläggning

CSAB erbjuder tjänster och produkter inom Bredbandsområdet för företag, organisationer och privatkunder. Genom ett nära samarbete med kunder, leverantörer och samarbetspartners erbjuder vi helhetslösningar från idé till färdig anläggning. Vi är ett regionalt-lokalt företag med många års erfarenhet och kunskap i branschen. Vi är i dagsläget etablerade på tre orter med huvudkontor i Karlshamn samt filialkontor i Ronneby och Karlskrona. CSAB har idag ca 25-medarbetare samt ett flertal samarbetspartners.

Arbetsmiljöarbete

Genom att vi ständigt följer upp verksamheten inom arbetsmiljöområdet förebygger vi ohälsa och olycksfall i arbetet. Uppföljningen är, och ska vara, en naturlig del i den dagliga verksamheten och sker löpande under året. Samtliga medarbetare har befogenhet att verka för att förhindra och förebygga risker i den löpande yrkesutövningen. CSAB arbetar och följer ISO 45001.

Kvalitet

Inom kvalitetsområdet arbetar vi enligt ISO 9001, med bla ständiga förbättringar av verksamheten och kompetenshöjning för att motsvara våra kunders förväntningar och krav. Alla inom företaget har ett personligt ansvar och åtagande att säkerställa kvalitet i det vi levererar. Kvalitetsmålen mäts i leveransprecision på de utförda uppdragen.

Miljö

CSAB arbetar enligt ISO 14001, för att tex minimera påverkan på miljön genom att bland annat hantera avfall säkert och ansvarsfullt. Alla inom företaget har ett personligt ansvar att också uppträda och arbeta på ett ansvarsfullt sätt. Miljömålen omfattas av att fordon är så effektiva som möjligt för att minska förbrukningen av naturresurser och utsläpp. Vi arbetar också med källsortering av våra restprodukter.

GDPR

Policy, CSAB ( Syd Communication & Security AB ), Stillmans Väg 11, 374 93 Karlshamn, org.nr: 556725-2837 har upprättat en policy för behandling av personuppgifter.

Syfte, att vi värnar och skyddar din integritet, genom att lagra och hantera din personliga information på ett tryggt och säkert sätt. Syftet är att få en så säker struktur som möjligt för lagring av personliga uppgifter, genom denna policy. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och tydliggör hur vi arbetar för att tillvarata dina rättigheter och integritet.

Kundinformation, bef och nya kunder registreras och förvaras i våra stödsystem från Wisma och NEXT. Vi  hanterar och behandlar era personuppgifter i våra system för beställning, fakturering samt övrig drift. Vi innehar rutiner och arbetssätt för att hantera era uppgifter på ett säkert och tryggt sätt. Vi utgår från att endast anställda inom CSAB och ev övriga personer som behöver ha tillgång till personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter skall ha tillgång till dessa. Vi lämnar inte heller ut dina personuppgifter till tredje part utan ert samtycke.

Lagringstid, vi kommer inte att lagra dina personuppgifter under längre tid, än vad som är nödvändigt, för att uppfylla de krav som lagen medför. Därefter så kommer dina personuppgifter att raderas. Fakturor och övriga liknande uppgifter sparas i enlighet med bokföringslagen.